Regulamin

Regulamin Internetowego Biura Obsługi

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Internetowego Biura Obsługi (IBO), zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Przedsiębiorstwo (w szczególności udostępniania, zakładania i wykorzystania indywidualnego konta Odbiorcy, zapewniającego dostęp do usług internetowych).
 2. Przedmiotowy Regulamin spełnia wymogi art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r., Dz. U. z 2013 r. poz.1422 tekst jednolity).
 3. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej Przedsiębiorstwa wodociagi.proszowickie.pl
 4. Wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu przy uruchomieniu usługi jest równoznaczne z akceptacją warunków ww. Regulaminu.
 5. Prawidłowe korzystanie z IBO możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny użytkownika minimalnych wymagań technicznych określonych w § 3 Regulaminu.
 6. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne oprogramowania lub sprzętu komputerowego - z którego korzysta użytkownik - uniemożliwiające Odbiorcy korzystanie z IBO, a w szczególności otrzymywanie e-faktury.
 7. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do usługi wynikający z błędnej rejestracji użytkownika.
 8. Warunkiem korzystanie z IBO jest zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach obsługi IBO.

§ 2

Użyte w Regulaminie IBO określenia oznaczają:

Przedsiębiorstwo - spółka Wodociągi Proszowickie Sp. z o. o. ul. Władysława Jagiełły 25 32-100 Proszowice; NIP: 682-177-21-90; BDO: 000140652

IBO - Internetowe Biuro Obsługi

Odbiorca usług- w skrócie Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest stroną umowy zawartej ze spółką Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o., o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - klient zarejestrowany w IBO posiadający swój indywidualny kod odbiorcy.

przeglądarka internetowa - program komputerowy do przeglądania dokumentów w standardzie HTML niezbędny do korzystania z usługi IBO

login - kod Odbiorcy - indywidualny kod nadawany przez Przedsiębiorstwo każdemu Odbiorcy przy zawieraniu umowy zaopatrzeniowej

hasło - kombinacja min. 8 znaków (w tym przynajmniej 1 duża litera i 1cyfra) zapewniająca Odbiorcy wyłączność dostępu do IBO

rejestracja - wypełnienie formularza rejestracyjnego do systemu IBO

logowanie - wejście do programu IBO przy pomocy loginu i hasła

wylogowanie - wyjście z programu IBO poprzez okno „WYLOGUJ"

e-faktura – faktura (faktura korygująca, duplikat faktury) w formie dokumentu elektronicznego który spełnia wymogi prawne określone w odnośnych ustawach i rozporządzeniach.

§ 3

Wymagania techniczne:

 1. Minimalna wymagana rozdzielczość do poprawnego działania IBO to 1024 x 768
 2. Usługa IBO dostępna jest dla użytkowników korzystających z przeglądarek internetowych:
 • Internet Explorer 7.x i nowszej
 • FireFox 3.x i nowszej
 • Opera 9.x i nowszej
 • Chrome 16.x i nowszej
 1. W przypadku korzystania z przeglądarki innej niż zalecane, Przedsiębiorstwo nie gwarantuje poprawności pracy IBO i nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 2. Dostęp do IBO możliwy jest poprzez stronę internetową wodociagi.proszowickie.pl

§ 4

Rodzaje i zakres usług oferowanych poprzez IBO udostępnionych w następujących zakładkach:

Strefa Odbiorcy – rejestracja Odbiorcy

Dane osobowe - w module przedstawione są dane wybranego Odbiorcy, tj. kod Odbiorcy, nazwa, adres, telefon, NIP, REGON, PESEL, adres e-mail

Zgłoś odczyt – moduł umożliwia przekazanie informacji przez Odbiorcę o aktualnym stanie wodomierza. Widoczna jest także data i wartość poprzedniego odczytu wodomierza

Faktury - Odbiorca ma możliwość sprawdzenia bilansu należności, przeglądania – wyświetlania faktur (w postaci pliku *pdf*) jak również ich wydruk

Płatności - zakładka przedstawia listę wszystkich faktur i ich status (zapłacone, nie- zapłacone, wszystkie)

Zgłoszenia eksploatacyjne - moduł odpowiedzialny za kontakty Odbiorcy

z Przedsiębiorstwem. Odbiorca - użytkownik serwisu ma możliwość zgłaszania własnych uwag bezpośrednio do Biura Obsługi Przedsiębiorstwa

Usługi - w module przedstawiona jest historia odczytów dla konkretnego licznika. Podany jest numer licznika. Dodatkowo widoczna jest data odczytu i wartość odczytu w danym dniu.

Zmiana hasła - w module istnieje możliwość zmiany hasła dostępu do IBO aktualnie zalogowanego Odbiorcy. Jest możliwe także zgłoszenie odczytu wodomierza do Przedsiębiorstwa. W przypadku Odbiorców zgłaszających odczyt wodomierza przez IBO, upoważnieni pracownicy spółki Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o. okresowo (w okresie półrocznym lub rocznym) będą przeprowadzali bezpośrednie odczyty kontrolne wodomierzy.

Na pisemne zgłoszenie Odbiorcy istnieje możliwość przywrócenia odczytów i wystawiania faktur przez inkasentów/odczytywaczy.

§ 5

Rejestracja:

 1. Korzystanie z usług IBO jest nieodpłatne.
 2. Każdy Odbiorca korzystający z usługi IBO posługuje się indywidualnym numerem identyfikacyjnym – loginem (kodem) i hasłem.
 3. Rejestracji do IBO można dokonać w formie elektronicznej poprzez stronę internetową wodociagi.proszowickie.pl
 4. Nowy Odbiorca może dokonać rejestracji po otrzymaniu pierwszej faktury za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki. Poprzez rejestrację w IBO Odbiorca akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach obsługi IBO.
 5. W przypadku zmiany adresu e-mail, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa o tym fakcie, z zachowaniem formy pisemnej lub za pośrednictwem funkcji dostępnych w IBO.
 6. Podczas uzupełniania formularza rejestracyjnego należy wprowadzić dane:
 • login - kod Odbiorcy - pięciocyfrowy kod zapisany na fakturze („symbol kartoteki”)
 • numer faktury
 • kwota brutto faktury
 • hasło
 • powtórz hasło
 • adres email (aktywny adres e-mail)
 • login - kod Odbiorcy i hasło przyporządkowane są tylko jednemu Odbiorcy

Zmiana hasła jest możliwa w każdym momencie trwania umowy. Hasło Odbiorcy jest przechowywane w postaci zaszyfrowanej, niedostępnej dla innych użytkowników oraz pracowników Przedsiębiorstwa.

Dane na koncie użytkownika są aktualne na dzień poprzedni.

§ 6

Reklamacje

 1. Zgłoszenie przez użytkownika wszelkich nieprawidłowości lub reklamacji dotyczących IBO możliwe jest za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: bok@wodociagi.proszowickie.pl lub pod numerem telefonu 12 389 33 98 oraz korespondencyjnie na adres Przedsiębiorstwa.
 2. Zgłoszenie winno zawierać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacja rozpatrywana będzie w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Przedsiębiorstwo pod warunkiem, że sprawa nie będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień lub zmian funkcjonującego oprogramowania.

§ 7

Zasady korzystania z IBO

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z IBO zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do:
 • niepodejmowania działań mających na celu odczytanie haseł i danych innych Odbiorców (użytkowników),
 • nieudostępniania loginu i hasła osobom trzecim,
 • wylogowania się niezwłocznie po zakończeniu korzystania z IBO,
 • powiadomienia Przedsiębiorstwa o zauważonych nieprawidłowościach w działaniu udostępnionego oprogramowania.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem.
 2. Przedsiębiorstwo podejmie wszelkie działania, aby zapewnić prawidłowe działanie serwisu EBO oraz bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Odbiorców.
 3. Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu oraz za działania lub zaniechania dostawcy elektronicznych kanałów komunikacyjnych.
 4. Przedsiębiorstwo przewiduje możliwość krótkotrwałego wstrzymanie dostępności do IBO w przypadku prowadzenia prac aktualizacyjnych i konserwacyjnych, a także awarii łącza internetowego, przy czym wszelkie planowane terminy prac ogłoszone zostaną wyprzedzająco w stosownym komunikacie.
 5. Przedsiębiorstwo nie odpowiada za szybkość przesyłanych danych i ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.
 6. Przedsiębiorstwo jest uprawnione do modyfikowania widoczności danych w IBO, a także zawieszania ich działania lub dodawania nowych danych lub informacji dla Odbiorców.
 7. Korzystanie z IBO nie zwalnia użytkownika z obowiązku udostępniania osobom reprezentującym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne – po okazaniu legitymacji służbowej – wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego zgodnie z zapisami art. 7 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 poz. 139).
 8. Odbiorca korzystający z IBO wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres email powiadomień od spółki „Wodociągi Proszowickie Sp. z o.o., dotyczących wystawionych faktur. awarii itd.).
 9. Dla Odbiorcy dostępne są w IBO następujące informacje i opcje interaktywne:
 • wgląd do swoich danych oraz możliwość zgłoszenia ich zmiany,
 • wgląd do danych związanych z fakturami: sprawdzenie numeru dokumentu, daty wystawienia, wartości, terminu płatności oraz numeru indywidualnego konta bankowego;
 • podgląd obrazu faktury lub korekty faktury; podgląd salda Odbiorcy (aktualizacja salda następuje każdorazowo w dniu następnym po zaksięgowaniu operacji na koncie Odbiorcy lub wystawieniu faktury),
 • graficzna prezentacja wartości faktur,
 • informacje na temat zawartych umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków,
 • możliwość dokonania zgłoszenia sprawy,
 • możliwość podania wskazań wodomierzy,
 • wgląd w indywidualne powiadomienia Odbiorców usług.
 1. Odbiorca ma prawo zrezygnowania z korzystania z IBO w każdym czasie zawiadamiając o tym Przedsiębiorstwo w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedsiębiorstwo zablokuje dostęp do konta w EBO niezwłocznie po otrzymaniu powyższego zawiadomienia.

§ 8

 1. Odbiorca wyraża zgodę na wykonanie usługi, polegającej na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne (ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz. U. z 2014 poz.243).
 2. Odbiorca zobowiązuje się do korzystania z IBO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi normami społecznoobyczajowymi oraz Regulaminem.
 3. Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku ze świadczeniem przez Przedsiębiorstwo usług drogą elektroniczną (ustawa z dnia lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. z 2013 poz. 1422).
 4. Udostępnione dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2014r. poz.1182).

§ 9

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Odbiorcy podanych przy rejestracji do IBO jest spółka Wodociągi Proszowickie Sp. z o. o. ul. Władysława Jagiełły 25 32-100 Proszowice; NIP: 682-177-21-90; BDO: 000140652
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach jn. Regulaminu.
 3. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem: bok@wodociagi.proszowickie.pl lub telefonicznie – 12 389-33-984.
 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dostępna jest na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.
 5. Dane osobowe podane przy rejestracji do IBO będą przetwarzane w celu umożliwienia Odbiorcy korzystania z IBO, obsługi IBO przez Przedsiębiorstwo oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu Przedsiębiorstwa.
 6. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednak jest konieczne dla skorzystania z IBO. Zgoda może być w każdym czasie wycofana, bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody powoduje jednak brak możliwości korzystania z IBO.
 7. Dane Odbiorcy mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmioty działające na zlecenie Przedsiębiorstwa, w szczególności podmioty świadczące usługi doradcze, księgowe, rachunkowe, usługi IT, usługi ochrony lub mienia, a także operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, podmioty świadczące usługi windykacyjne.
 8. Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane w celach określonych w Regulaminie do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub niezaakceptowania zmian Regulaminu oraz przez okres niezbędny do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują uprawnienia do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania swoich danych, osobowych, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz przeniesienie danych osobowych do innego administratora.
 10. Odbiorca jest uprawniony do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się wprowadzenie nowych lub nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym systemie informatycznym, zmiany w ofercie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach serwisu www.wodociągi.proszowickie.pl stosownego komunikatu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia użytkownikowi Regulaminu na stronie internetowej Przedsiębiorstwa. Korzystanie z IBO po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 2. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo podejmowania decyzji o odstąpieniu od załatwienia sprawy wpływającej od Odbiorcy, w formie elektronicznej, na rzecz formy pisemnej, w zależności od treści zawartych w zgłoszeniu. Rozpatrywanie spraw zgłoszonych za pośrednictwem IBO, a wymagających zajęcia stanowiska przez Przedsiębiorstwo, odbywa się zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Proszowice (Uchwała Nr LVI/473/2018 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 20 września 2018 roku).
 3. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług poprzez IBO rozpatrywane będą przez Sąd Rejonowy w Krakowie.
 4. Prawem właściwym jest prawo polskie.